Image 01

Webfejlesztés

Ügyfélbarát és in­tel­li­gens in­for­ma­ti­ka­i meg­ol­dá­so­kat szál­lí­tunk vál­la­la­tok­nak, köz­in­téz­mé­nyek­nek, a­la­pít­vá­nyok­nak, de a­kár ma­gán­sze­mé­lyek­nek is. Ha ránk bíz­za ma­gát, be­fek­te­té­se gyor­san meg­té­rül.

Image 02

Tanácsadás

Cégünk informa­ti­ka­i ta­nács­a­dás szol­gál­ta­tá­sá­val o­lyan stra­té­gi­a­i-meg­ol­dá­si ü­tem­ter­vet a­la­kít­hat ki, mely össze­han­gol­ja az IT stra­té­gi­át az üz­le­ti fo­lya­ma­tok­kal.Image 03

Üzembe helyezés

Szolgáltatá­sunk­kal vál­lal­juk Ügy­fe­le­ink tő­lünk, vagy más for­rás­ból be­szer­zett szoft­ve­res és hard­ve­res rend­sze­re­i­nek be­ü­ze­me­lé­sét, fel­ü­gye­le­tét, ok­ta­tá­sát. Ve­gye fel ve­lünk a kap­cso­la­tot!


Image 04

WEBÁRUHÁZ

Webáruhá­zunk­ban a csa­lád min­den tag­ja meg­ta­lál­ja a szá­mí­tá­sát. Ba­rá­ti á­rak­kal vár­juk meg­ren­de­lé­sét. Jel­sza­vunk: gyor­sa­ság, mi­nő­ség, szak­ér­te­lem. Ne ma­rad­jon le ak­ci­ó­ink­ról, kér­je hír­le­ve­lün­ket!

Image 05

Támogatás

Üzleti ügy­fe­lek­nek és ma­gán­sze­mé­lyek­nek is nyúj­tunk tá­mo­ga­tást. Több cso­mag­ból vá­laszt­hat­ja ki a leg­meg­fe­le­lőb­bet. Hely­szí­nen, vagy tá­vol­ról is tu­dunk se­gít­sé­get nyúj­ta­ni, il­let­ve kon­zul­tá­ci­ót tar­ta­ni.

SZOFTHARDVER Webáruház

Image 01

Ha rendellenes működést észlel, kérjük frissítse webböngészőjét a tökéletes felhasználói élmény eléréséhez!

Webáruházunkat csak 18. életévüket betöltött látogatók használhatják. Mivel NEM optimalizált okostelefonra, így a tökéletes élmény elérése érdekében tablet, vagy annál nagyobb megjelenítő eszközről használható megfelelően. Vásárlást a termékek virtuális kosárba helyezésével kezdeményezhet. Kosarát bármikor megtekintheti, módosíthatja, ürítheti. Módosítás után minden esetben használja a "Kosár frissítése" gombot! Ha Internet Explorer-t használ, vásárlása során kérjük, NE használja azt In-Private módban!

A webáruház bal felső sarkában található "Termékeink" gombra kattintva egy legördülő menüből választhatja ki a megtekinteni kívánt termékkategóriát. A menü ismételt kattintásra eltűnik. A kategória kiválasztása után lehetősége van a könnyebb megtekintés érdekében a termékeket sorba rendezni. A tökéletes működés érdekében kérjük, hogy a webáruház különféle menüpontjai közötti navigációja során az oldalon található beépített gombokat használja és ne a böngészője "Vissza" és "Előrelépés" gombjait.

A webáruházba való belépéssel a felhasználó elfogadja a Szofthardver Kft. ÁSZF menüpont alatt megtekinthető és letölthető Általános Szerződési Feltételeit. A vásárlás során kérjük, adja meg a csillaggal megjelölt személyes adatait, melyeket csak és kizárólag olyan harmadik félnek adunk át, amelynek a kiszállítás illetve egyéb a vásárlással kapcsolatos folyamat elvégzése miatt ez feltétlenül szükséges. A megrendelés befejezése előtt kérjük, olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és fogadja is el azokat.

Tovább az Általános Szerződési Feltételekhez

Tovább az Adatvédelmi Tájékoztatóhoz

Termék átvétele

Image 02

Termékeinket az Ön igénye szerint futárszolgálattal, vagy személyes kiszállítással juttatjuk el otthonába.

Kiszállításkor 4 féle át­vé­te­li mód kö­zül vá­laszt­hat. Az Ön szá­má­ra az el­ső há­rom a leg­ké­nyel­me­sebb, hi­szen mi jut­tat­juk el ott­ho­ná­ba a meg­ren­delt ter­mé­ke­ket.
1. Ház­hoz szál­lí­tás e­se­tén a leg­ol­csóbb meg­ol­dás, ha a ren­de­lés á­rát e­lő­re el­u­tal­ja cé­günk szám­lá­já­ra. A­mint u­ta­lá­sa meg­ér­ke­zik, mi in­dít­juk a cso­ma­got, a­mi­ről le­vél­ben is tá­jé­koz­tat­juk.
2. Ha átvételkor készpénzzel szeretne fizetni, nyugodtan megteheti. Ez az utánvétes átvétel, melynek során az áru átvételekor a futárnak kell fizetnie.
3. A személyes kiszállítás néhány nappal tovább tart, hiszen kollégáinknak szerte az országban sok helyszínen kell megfordulniuk. Számunkra ez a leginkább erőforrás igényes, így ez a legdrágább szállítási mód is egyben. Ez esetben viszont megvan a lehetősége arra, hogy kollégánktól helyszíni összeszerelést rendeljen meg, így nem kell ezzel a kihívással megküzdenie. Ha nagyon elfoglalt, vagy nem annyira jártas műszaki berendezések összeállításában, akkor érdemes élnie ezzel a lehetőséggel.
4. Budapest belterületén belül személyes átvételre is lehetőség van, ami díjmentes szolgáltatás. Abban az esetben, ha rendelését így szándékozik átvenni, a rendelés során a megjegyzés rovatunkban ezt feltétlenül jelezze! Fontos azonban, hogy akár vidékről érkezik a fővárosba, akár helybeli, mindenképpen telefonon egyeztetnie kell kollégáinkkal logisztikai okok miatt legalább egy nappal az átvétel előtt. Ezt a központi telefonszámunkon teheti meg. A megrendelt termékeket így annál a kollégánknál tudja átvenni, aki legközelebb lesz az előre egyeztetett találkozási helyhez. További információkért látogasson el webáruházunkba és olvassa el a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) menüpont alatt a részleteket, vagy kattintson az alábbi linkre.

Tovább a Gyakran Ismételt Kérdésekhez...